Podmienky používania webu

Spracúvanie osobných údajov

Za účelom vytvorenia registrácie na webových stránkach radsoferujem.sk a jej správy spracúva AXA Management Services s.r.o., IČ 256 72 703, so sídlom Lazarská 13/8, 120 00 PRAHA, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, C 60002/ konajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom AXA Management Services s.r.o. organizačná zložka Slovensko, sídlo organizačnej zložky Kolárska 6, 811 06 Bratislava, IČO: 50 008 056, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Po, Vložka číslo: 3043/B (ďalej len „AXA“), ako správca osobných údajov, vaše osobné údaje v rozsahu, ktorý ste vyplnili pri základnej prípadne kompletnej registrácii, t. j. meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, dátum narodenia, PSČ, pohlavie, výročie zákonného poistenia vozidla, technické údaje o vozidle (značka, model, objem, rok výroby, výkon) a to na obdobie trvania vašej registrácie

Poskytnutie osobných údajov na účely registrácie a jej následnej správy je dobrovoľné. Pokiaľ si neželáte, aby sme na vyššie uvedené účely spracúvali osobné údaje, nemusíte sa registrovať, prípadne pokiaľ už tieto údaje spracúvame, môžete si uplatniť vaše práva spojené so spracúvaním osobných údajov. Podrobné informácie o jednotlivých právach nájdete nižšie.

Ako používateľ s registráciou nezískavate automaticky prístup k čerpaniu výhod od obchodných partnerov stránky. Na prístup k ich čerpaniu na stránke radsoferujem.sk a zasielaniu informácií o novinkách a ďalších obchodných správ je potrebné poskytnutie súhlasu so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely.

Pri spracúvaní osobný údajov na vyššie uvedené účely dochádza k profilovaniu a automatizovaného rozhodovaniu.

Pri spracúvaní osobných údajov na vyššie uvedené účely môžu mať prístup k osobným údajom vo vyššie uvedenom rozsahu nasledujúci príjemcovia:

Prevádzkovateľ webovej stránky:

Sprinx Systems, a.s. Údolní 212/1 147 00 Praha 4 Česká republika IČO: 26770211 DIČ: CZ26770211 Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 8161

So všetkými príjemcami má AXA uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov a títo sú rovnako povinní dodržiavať pravidlá na ochranu osobných údajov.

Riadne spracúvanie vašich osobných údajov je pre spoločnosti finančnej skupiny AXA v Slovenskej republike dôležité a ich ochrana je úplnou samozrejmosťou. Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť nasledujúce práva:

a) Informácie o spracúvaní vašich osobných údajov: Informácie zahŕňajú hlavne: identifikáciu a kontaktné údaje správcu, jeho zástupcu a prípadne aj zodpovednej osoby, účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcu alebo kategórie príjemcov osobných údajov, informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín, obdobie uchovávania osobných údajov, oprávnených správcov, zoznam vašich práv, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj spracovávaných osobných údajov, informácie o tom, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

b) Právo na prístup k osobným údajom: Máte právo na potvrdenie toho, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte prístup k informáciám o spracúvaní, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, období uchovávania osobných údajov, ako aj právo na informácie o vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodnutiu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.

c) Právo na opravu: Spracúvame vaše neaktuálne alebo nepresné osobné údaje? Zmenili ste, napríklad, adresu bydliska? Prosím, informujte nás o tom a my osobné údaje opravíme.

d) Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)): V niektorých zákonom stanovených prípadoch sme povinní vaše osobné údaje na váš pokyn vymazať. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu hodnoteniu, pretože aj spoločnosti AXA majú povinnosť alebo oprávnený záujem ponechať si osobné údaje.

e) Právo na obmedzenie spracovania: Ak si želáte, aby sa vaše osobné údaje spracúvali výhradne na najnutnejšie zákonné účely alebo si želáte osobné údaje blokovať.

f) Právo na prenositeľnosť údajov: Ak si želáte, aby sme poskytli vaše osobné údaje inému správcovi, resp. inej spoločnosti, odovzdáme vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte vami určenému subjektu, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné alebo iné významné prekážky.

g) Právo uplatniť námietku a automatizované individuálne rozhodovanie: Ak zistíte alebo sa domnievate, že osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, spojte sa s nami a požiadajte nás o vysvetlenie alebo odstránenie nevhodného stavu.

h) Námietku môžete tiež uplatniť aj priamo proti automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

i) Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov: S vaším podnetom alebo sťažnosťou ohľadom spracúvania osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

Jednotlivé práva môžete uplatniť v spoločnosti AXA, a to poslaním e-mailu na adresu info@radsoferujem.sk.

Všetky informácie a vyjadrenia k právam, ktoré uplatníte, poskytujeme bezplatne. Ak je žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä preto, že sa opakuje, sme oprávnení účtovať si primeraný poplatok, ktorý zohľadňuje administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií. Pri opakovanej žiadosti o poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov si vyhradzujeme právo účtovať z tohto dôvodu primeraný poplatok za administratívne náklady.

Vyjadrenia a prípadné informácie o prijatých opatreniach vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca. V prípade potreby a s ohľadom na zložitosť a počet žiadostí môžeme túto lehotu predĺžiť na dva mesiace. O predĺžení, vrátane uvedenia dôvodov, vás budeme informovať.

Spoločnosť AXA má taktiež zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov nazývanú tiež Data Privacy Officer, ktorá dohliada na riadne spracúvanie vašich osobných údajov. Na túto zodpovednú osobu sa môžete obrátiť písomne na e-mailovej adrese privacy@axa.sk alebo na adrese Kolárska 6, 811 06 Bratislava.

Tipy pre vodičov

Získajte tipy, príručky a novinky pre vodičov, ktorý vám budeme pravidelne zasielať